Cele Szczegółowe i Główne

Cele główny pracy przedszkola

 • Zapewnienie dzieciom warunków edukacyjnych, odpowiednich dla interesting things to do an informative speech on ich wieku, tempa i dynamiki rozwoju
 • Organizowanie procesu dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczego zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu do podjęcia nauki w
 • Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego
 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwoś
 • Uświadomienie rodzicom konieczności wspólnego zarządzania
 • Wspomaganie rodziny i pomoc w wychowaniu dzieci, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań
 • Realizacja koncepcji pracy przedszkola, systematyczna ewaluacja i doskonalenie prawidłowego przebiegu procesów
 • Integrowanie z grupą, współpraca z
 • Podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie przedszkola, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań
 • Współpraca z lokalnymi placówkami oświatowymi, organizacjamihow to write essay outline i instytucjami działającymi na rzecz dzieci na terenie
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku w ś

Cele szczegółowe pracy przedszkola

 • Zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju i przygotowanie ich do samodzielnego i codziennego ż
 • Rozwijanie postaw twórczych dziecka poprzez stosowanie aktywizujących metod
 • Sprzyjanie indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanie oddziaływań do jego potrzeb i możliwoś
 • Kształtowanie u dzieci postaw tolerancji, wyrozumiałości, pomocy i życzliwoś
 • Stosowanie różnorodnych metod i form pracy w celu przygotowania dzieci do samodzielności w dalszym życiu i na kolejnych etapach
 • Systematyczne diagnozowanie umiejętności, potrzeb oraz zdolności poprzez obserwację dzieci, informacje specjalistów (psychologa, logopedy) oraz o informacje zaczerpnięte od rodziców i projektowanie działań pedagogicznych zgodnych z potrzebami
 • Współpraca z rodzicami, jako współpartnerami w procesie edukacji i wychowania dzieci, poprze zebrania ogólne, kontakty indywidualne, organizowanie zajęć otwartych, jak również poprzez włączenie ich do realizacji zadań określonych w koncepcji i  organizację uroczystości i imprez
 • Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w procesie
 • Organizowanie warunków działalności przedszkola, pozwalających na zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa w każdej
 • Wspmaganie rozwoju zawodowego
 • Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantujących właściwą realizację zadań placówki.
 • Promowanie działalności przedszkola w środowisku