Koncepcja Pracy

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o Systemie Oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,

Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

Nasza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwój jego aktywności. Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości. Chcemy promować w środowisku lokalnym osiągnięcia wychowanków naszego przedszkola  i być placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w dokumentach i programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

  • statucie przedszkola,
  • programie adaptacyjnym,
  • programie współpracy z rodzicami i środowiskiem,
  • planie rocznym, które stanowią integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne.

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.