Koncepcja Pracy

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: Ustawie o Systemie OAi??wiaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczegA?lnoAi??ci w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola,

RozporzAi??dzenia MEN z dnia 7 paA?dziernika 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

Nasza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwAi??aszcza rozwA?j jego aktywnoAi??ci. Pragniemy wychowaAi?? czAi??owieka twA?rczego, optymistAi??, nastawionego na osiAi??ganie sukcesA?w na miarAi?? swoich moA?liwoAi??ci. Chcemy promowaAi?? w Ai??rodowisku lokalnym osiAi??gniAi??cia wychowankA?w naszego przedszkolaAi?? i byAi?? placA?wkAi?? otwartAi?? i przyjaznAi?? dla dzieci i ich rodzicA?w.

SzczegA?Ai??owe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte sAi?? w dokumentach i programach wspomagajAi??cych dziaAi??ania wychowawczo-dydaktyczne:
toprol xl 50 mg online.

  • statucie przedszkola,
  • programie adaptacyjnym,
  • budesonide.

  • programie wspA?Ai??pracy z rodzicami i Ai??rodowiskiem,
  • planie rocznym, ktA?re stanowiAi?? integralnAi?? czAi??Ai??Ai?? Koncepcji Pracy Przedszkola i sAi?? z niAi?? spA?jne.

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarAi?? potrzeb.