Misja

  • Przygotowujemy dzieci do życia w zgodzie z samym sobą, z ludźmi i otaczającym ś
  • Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości i Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
  • Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.
  • Traktujemy każde dziecko indywidualnie i Sprawiamy, że czuje się ono kochane, akceptowane i szczęśliwe.
  • Kształtujemy poczucie własnej wartości, tolerancji i
  • Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z poraż
  • Umożliwiamy rozwój uzdolnień i zainteresowań.
  • Kształtujemy właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i
  • Rozwijamy kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą.
  • Wyposażamy wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start