Misja

  • Przygotowujemy dzieci do A?ycia w zgodzie z samym sobAi??, z ludA?mi i otaczajAi??cym Ai??
  • Stwarzamy kaA?demu dziecku szansAi?? rozwoju na miarAi?? jego moA?liwoAi??ci i Pragniemy w kaA?dym dziecku rozbudzaAi?? ciekawoAi??Ai?? Ai??wiata i ludzi, spostrzegawczoAi??Ai?? i wraA?liwoAi??Ai??.
  • Chcemy wychowaAi?? dziecko z bogatAi?? wyobraA?niAi?? twA?rczAi??, zdolne do spontanicznej ekspresji wAi??asnych uczuAi?? i myAi??li, otwarte na pomysAi??y i inspiracje pAi??ynAi??ce od innych osA?b oraz gotowe szukaAi?? nowych, lepszych i oryginalnych rozwiAi??zaAi??.
  • Traktujemy kaA?de dziecko indywidualnie i Sprawiamy, A?e czuje siAi?? ono kochane, akceptowane i szczAi??Ai??liwe.
  • KsztaAi??tujemy poczucie wAi??asnej wartoAi??ci, tolerancji i
  • Przygotowujemy je do przeA?ywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z poraA?
  • UmoA?liwiamy rozwA?j uzdolnieAi?? i zainteresowaAi??.
  • KsztaAi??tujemy wAi??aAi??ciwe postawy wobec otoczenia spoAi??ecznego, przyrodniczego i
  • Rozwijamy kompetencje komunikacyjne i aktywnoAi??Ai?? twA?rczAi??.
  • WyposaA?amy wychowanka w wiedzAi?? i umiejAi??tnoAi??ci umoA?liwiajAi??ce udany start