Model Absolwenta

Model absolwenta
Dziecko koAi??czAi??ce nasze przedszkole i rozpoczynajAi??ce naukAi?? w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonowaAi?? w roli ucznia:
Posiada:
wiedzAi?? iAi??umiejAi??tnoAi??ci okreAi??lone wAi??podstawie programowej,
motywacjAi?? do uczenia siAi?? i do wysiAi??ku intelektualnego,
umiejAi??tnoAi??Ai?? uwaA?nego sAi??uchania i logicznego myAi??lenia,
umiejAi??tnoAi??Ai?? praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomoAi??ci,
umiejAi??tnoAi??Ai?? koncentracji i komunikatywnego porozumiewania,
umiejAi??tnoAi??Ai?? wspA?Ai??pracy w grupie i rozwiAi??zywania konfliktA?w,
umiejAi??tnoAi??Ai?? radzenia sobie z trudnoAi??ciami,
umiejAi??tnoAi??Ai?? twA?rczego rozwiAi??zywania zadaAi??,
wysoki poziom samodzielnoAi??ci,
gotowoAi??Ai?? do podejmowania rA?A?norodnych aktywnoAi??ci,
podstawowAi?? wiedzAi?? o Ai??rodowisku spoAi??ecznym, przyrodniczym i kulturowym,
poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
Przestrzega:
praw innych ludzi,
zasad bezpieczeAi??stwa, higieny, dbaAi??oAi??ci o zdrowie i sprawnoAi??Ai?? fizycznAi??,
zasad kulturalnego wspA?Ai??A?ycia, postAi??powania wedAi??ug ustalonych norm.
Szanuje:
potrzeby innych ludzi,
odmienne postawy, przekonania, upodobania, wyglAi??d i zachowania.
symbole narodowe,
Ai??rodowisko naturalne.
Nie obawia siAi??:
wystAi??powaAi?? publicznie,
dzieliAi?? siAi?? swoimi pomysAi??ami, osiAi??gniAi??ciami, sukcesami,
wykazywaAi?? inicjatywy w dziaAi??aniu,
prosiAi?? o radAi?? lub pomoc.