Model Absolwenta

Model absolwenta
Dziecko kończące nasze przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:
Posiada:
wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
umiejętność uważnego słuchania i logicznego myślenia,
umiejętność praktycznego korzystania ze zdobytych wiadomości,
umiejętność koncentracji i komunikatywnego porozumiewania,
umiejętność współpracy w grupie i rozwiązywania konfliktów,
umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
umiejętność twórczego rozwiązywania zadań,
wysoki poziom samodzielności,
gotowość do podejmowania różnorodnych aktywności,
podstawową wiedzę o środowisku społecznym, przyrodniczym i kulturowym,
poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.
Przestrzega:
praw innych ludzi,
zasad bezpieczeństwa, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
zasad kulturalnego współżycia, postępowania według ustalonych norm.
Szanuje:
potrzeby innych ludzi,
odmienne postawy, przekonania, upodobania, wygląd i zachowania.
symbole narodowe,
środowisko naturalne.
Nie obawia się:
występować publicznie,
dzielić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
wykazywać inicjatywy w działaniu,
prosić o radę lub pomoc.