O nas

Przedszkole Niepubliczne ai??zLokomotywaai??? znajduje siAi?? przy ulicy Dwernickiego na bydgoskim osiedlu LeAi??nym. MieAi??ci siAi?? w nowo wyremontowanym i przystosowanym lokalu. Posiada trzy piAi??kne, jasne sale do zajAi??Ai?? dydaktycznych i zabaw, pomieszczenie kuchenne oraz peAi??ny wAi??zeAi?? sanitarny. Budynek, w ktA?rym zlokalizowane jest przedszkole jest bezpieczny i speAi??nia wszystkie obowiAi??zujAi??ce normy. PiAi??kny zielony teren w okolicy przedszkola sprzyja zabawom na powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji.

Nasze przedszkole jest przyjazne dzieciom, rodzicom, nauczycielom; jest to miejsce, w ktA?rym wszyscy czujAi?? siAi?? dobrze. Nasze przedszkoleAi?? to placA?wka nastawiona na szeroko rozumiany rozwA?j dziecka. Chcemy, aby nasi wychowankowie rozwijali swoje kompetencje poznawcze i spoAi??eczne, poznawali radoAi??Ai?? pAi??ynAi??cAi?? z zabawy, uczyli siAi?? nawiAi??zywaAi?? relacje z innymi, znali katalog wartoAi??ci i je stosowali, z przyjemnoAi??ciAi?? odkrywali i rozumieli otaczajAi??cy je Ai??wiat, uczyli siAi?? samodzielnoAi??ci, zasad bezpieczeAi??stwa oraz radzenia sobie z trudnoAi??ciami.Ai?? KaA?demu dziecku tworzymy szansAi?? na miarAi?? jego moA?liwoAi??ci

Priorytetem kadry pedagogicznej jest stworzenie warunkA?w do wszechstronnego rozwoju, zaspakajania potrzeb oraz wyzwalania twA?rczej aktywnoAi??ci dziecka. Praca wychowawczo-dydaktyczna oparta jest na podstawie programowej, programie wychowania przedszkolnego, z wykorzystywaniemAi?? aktywizujAi??cych i twA?rczych metod pracy. Opracowano rA?wnieA? system diagnozowania wiadomoAi??ci, umiejAi??tnoAi??ci i moA?liwoAi??ci dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc potrzebna w wyrA?wnaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich wAi??asnym tempie. NajwaA?niejsze sAi?? potrzeby dzieci, a rodzice majAi?? czuAi?? siAi?? wspA?Ai??gospodarzami i czynnie uczestniczyAi?? w A?yciu przedszkola.

W przedszkolu opracowana i wdroA?ona jest oferta zajAi??Ai?? zawierajAi??ca nowatorskie rozwiAi??zania i formy pracy z dzieckiem.Ai?? Wychowankowie majAi?? moA?liwoAi??Ai??Ai?? uczestniczenia w zajAi??ciachAi?? rytmicznych, logopedycznych,Ai?? z jAi??zyka angielskiego, gimnastycznych, teatralnych, plastycznych, kucharskich. Organizowane sAi?? tematyczneAi?? urodzinki naszych Dzieci.

Przedszkole czynne jest od poniedziaAi??ku do piAi??tku od 7:00 do 17:00.

Praca opiekuAi??czo- wychowawczo- dydaktyczna oparta jest na podstawie programowej i programie Iwony Brody ai??zOd przedszkolaka do pierwszakaai???.

W przedszkolu codziennie odbywajAi?? siAi?? zajAi??cia dydaktyczne:

 • z dominacjAi?? dziaAi??alnoAi??ci umysAi??owej (zajAi??cia z mowy ojczystej, ksztaAi??towania pojAi??Ai?? matematycznych, pojAi??Ai?? przyrodniczych, pojAi??Ai?? spoAi??ecznych)
 • z dominacjAi?? dziaAi??alnoAi??ci ruchowej (zestaw Ai??wiczeAi?? porannych, zestaw Ai??wiczeAi?? gimnastycznych, zestaw zabaw ruchowych w terenie, zestaw zabaw ruchowych ze Ai??piewem)
 • z dominacjAi?? dziaAi??alnoAi??ci artystycznej (zajAi??cia umuzykalniajAi??ce, plastyczne, konstrukcyjno-techniczne, drama dzieciAi??ca)

Przedszkole ma ustalony kalendarz imprez,Ai?? spotkaAi?? okolicznoAi??ciowych i uroczystoAi??ci na rok szkolny. NiektA?re z nich to:

 • Spotkania adaptacyjne dla dzieci i rodzicA?w,
 • DzieAi?? Pieczonego Ziemniaka
 • Pasowanie na przedszkolaka najmAi??odszych dzieci,
 • Andrzejki,
 • MikoAi??ajki,
 • Spotkanie wigilijne z dzieAi??mi i rodzicami,
 • JaseAi??ka,
 • Odwiedziny gwiazdora,
 • where can i buy alli diet pills.

 • Bal karnawaAi??owy,
 • DzieAi?? Babci i Dziadka,
 • Powitanie wiosny,
 • Wielkanoc w przedszkolu,
 • DzieAi?? Matki i Ojca,
 • DzieAi?? Dziecka,
 • Festyn rodzinny,

Dzieci uczestniczAi?? w koncertach muzycznych w Filharmonii Pomorskiej i na terenie palcA?wki. Zapraszamy aktorA?w teatralnych ze spektaklami.Ai?? Nasi wychowankowie biorAi??Ai?? udziaAi?? w organizowanych na terenie miasta akcjach, konkursach, przeglAi??dach artystycznych i innych imprezach kulturalnych przygotowywanych przez inne placA?wki. RodzicA?w zapraszamy na zajAi??cia otwarte , warsztaty , ai??zDrzwi otwarteai??? 200 mg generic viagra pills.